Motorová nafta

Motorová nafta je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Na zlepšenie kvality je možné použiť vhodné prísady. Je dovolené použiť aj farbivá a označovacie látky.Motorová nafta sa vyrába v troch druhoch.Motorová nafta je horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Z hygienického hľadiska je motorová nafta látkou, ktorá môže spôsobiť pri opakovanom alebo dlhodobom kontakte s pokožkou zjavné podráždenie. Motorová nafta sa používa prevažne ako palivo pre pohon vznetových motorov. Môže sa používať aj ako palivo na vykurovanie miestností v spotrebičoch konštruovaných pre daný účel (naftové kachle, kotle,...). Jednotlivé druhy motorovej nafty sa používajú podľa ročných období. Motorová nafta sa vyrába v troch druhoch, ktoré sa odlišujú medznou teplotou filtrovateľnosti (MTF).

 

Jednotlivé druhy sa vyrábajú podľa ročných období takto:

   Diesel triedy B (letný druh) - výroba od 15.4. do 30.9.

   Diesel triedy D (prechodný druh) - výroba podľa požiadaviek odberateľov od 1.3. do 14.4. a od 1.10. do 15.11.

   Diesel triedy F (zimný druh) - výroba od 16.11 do 28./29.2.

Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

Diesel Trieda F

Diesel Trieda D

Diesel Trieda B

Jednotky

Vlastnosti STN EN 590

51

51

51

 

Cetánové číslo, min.

46

46

46

 

Cetánový index, min

820-845

820-845

820-845

kg/m3

Hustota pri 15 °C

11

11

11

hm

Polyciklické aromatické uhľovodíky, max. %

 

 

 

 

Obsah síry, max.

350

350

350

mg/kg

- podľa STN EN 590

50

50

50

50

- podľa STN EN 590

55

55

55

°C

Bod vzplanutia

0,30

0,30

0,30

% hm.

Karbonizačný zvyšok na 10 % destilačného zvyšku, max.

0,01

0,01

0,01

% hm.

Popol, max.

200

200

200

mg/kg

Obsah vody, max.

24

24

24

mg/kg

Celkový obsah nečistôt, max.

trieda 1

trieda 1

trieda 1

 

Korozívna skúška na meď (3 h pri 50 °C)

25

25

25

g/m3

Oxidačná stálosť, max.

2,0-4,5

2,0-4,5

2,0-4,5

mm2/s

Viskozita pri 40 °C

460

460

460

4m

Mazivosť, korogovaná priemerná hodnota šírky oderovej

stopy (wsd 1,4) pri 60°C, max.

 

 

 

 

Destilačná skúška

65

65

65

% obj.

do 250 °C predestiluje, max.

85

85

85

% obj.

do 350 °C predestiluje, min.

360

360

360

°C

90 % obj. predestiluje, do max.j

-20

-10

0

°C

Medzná teplota filtrovateľnosti, max.

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.