PREPRAVNÝ PORIADOK V NÁKLADNEJ DOPRAVE

podľa §4 zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave

BENOL STEEL, a.s. Košice, Mánesova 26, 040 01 Košice

 

Oddiel I

Základné ustanovenia

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

(2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť BENOL STEEL, a.s. Košice, Mánesova 26, 040 01 Košice, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na základe rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach.

(3) Prepravou podľa tohto prepravného poriadku sa rozumie vzťah medzi odosielateľom a príjemcom kde fyzický pohyb predmetu prepravy zabezpečuje dopravca dopravnými prostriedkami po dopravnej ceste z určeného miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia).

(4) Pohonné hmoty (ďalej iba PHM) sú pre účely toho prepravného poriadku motorová nafta vyhovujúca norme EN 590 : 2004 a motorový benzín.

(5) Cisternové vozidlo je vozidlo pozostávajúce minimálne z jednej nesnímateľnej nádrže vrátane konštrukčného a obslužného vybavenia.

(6) Cisterna je nádrž určená na prepravu kvapalných látok, sypkých látok alebo plynov.

(7) Typ vozidla FL je vozidlo určené na prepravu horľavých kvapalných látok s bodom vzplanutia najviac 60°C.

(8) Typ vozidla AT je vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí v cisternách iných ako sú horľavé kvapalné látky s bodom vzplanutia najviac 60°C alebo stabilizovaný peroxid vodíka.

(9) Stupeň naplnenia je percentuálne vyjadrenie maximálneho povoleného využitia menovitého objemu nádrže ale komory nádrže.

(10) Vlnolam je priehradka priečne umiestnená v nádrži, vydutá minimálne 100 mm s otvormi a plošným obsahom minimálne 70% prierezu nádrže.

(11) Cisterna s vlnolamami je nádrž alebo komora vybavená vlnolamom alebo vlnolamami, kde maximálny objem medzi dvomi vlnolamami je 7500 litrov.

(12) Výdajné zariadenie je obslužné vybavenie cisternového vozidla umožňujúce výdaj PHM priamo do nádrže strojného zariadenia spojené s evidenčným zariadením (tlačiareň).2.

 

Článok 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

(1) Dopravca vykonáva výlučne vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu PHM v cisternových vozidlách.

(2) Prepravované PHM môžu byť prepravované spoločne vo viackomorovom cisternovom vozidle a vykladané postupne na viacerých miestach určenia.

(3) Dopravca disponuje nasledujúcimi cisternovými vozidlami:

– trojkomorové cisternové vozidlo s objemom komôr 6500 / 7000 / 6500 litrov,

– dvojkomorové cisternové vozidlo s objemom komôr 6500/6500 litrov,

– súprava vozidiel zložená z ťahača návesov a päťkomorového cisternového návesu s objemom komôr 13160 / 7930 / 5040 / 6090 / 7180 litrov.

(4) Cisternové vozidlá sú vybavené vlastným metrologicky overeným výdajným zariadením.

(5) Dopravca vykonáva dopravu PHM pre jedného prepravcu (jedného odosielateľa alebo jedného príjemcu).

 

Článok 3

Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou

(1) Dopravca vykonáva dopravu PHM, ktoré sú podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (ďalej iba dohoda ADR) klasifikované ako horľavé kvapalné látky s bodom vzplanutia najviac 60°C:

– UN 1202 MOTOROVÁ NAFTA, 3, III, (D/E), ohrozujúca životné prostredie, osobitné ustanovenie 640L, požadovaný typ vozidla AT a nádrž s kódom min. LGBF, identifikačné číslo nebezpečnosti 30

– UN 1203 BENZÍN, 3, II, (D/E), ohrozujúca životné prostredie, požadovaný typ vozidla FL a nádrž s kódom min. LGBF, identifikačné číslo nebezpečnosti 33

(2) Povinnosti organizácie, ktorá vykonáva dopravu nebezpečných vecí udávajú platné zákony a právne nariadenia. Základnou právnou normou je aj Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou - Dohoda ADR. Podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru platí Dohoda ADR v plnom znení aj pre Slovenskú republiku, Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa odvoláva v §34 až §39 pri preprave nebezpečných vecí na znenie dohody ADR.

(3) Dopravca podľa §36 odsek (1) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave vymenoval na základe zmluvy bezpečnostného poradcu, ktorý je držiteľom osvedčenia odbornej spôsobilosti a svoju činnosť vykonáva na základe živnostenského oprávnenia.

(4) Vodiči cisternových vozidiel sú držiteľmi osvedčia vodiča podľa kap. 8.2 dohody ADR, ktoré ich oprávňuje k preprave nebezpečných vecí v cisternách.

(5) Ostatné osoby zúčastnené na preprave nebezpečných vecí (osoby uvedené v odd. 8.2.3 ADR) absolvovali školenie podľa kap. 1.3 dohody ADR a toto školenie je pravidelne obnovované pri aktualizácii dohody ADR.

(6) Osádky vozidiel dopravcu zúčastnené na preprave nebezpečných vecí dodržiavajú pravidlá manipulácie a prepravy, bezpečnostné opatrenia určené na manipuláciu s nimi a na ich prepravu, dodržiavajú pokyny bezpečnostného poradcu, a ak došlo k dopravnej nehode alebo inej havárii s únikom nebezpečných vecí, majú za povinnosť minimalizovať rozsah škôd na zdraví ľudí a zvierat, na majetku a na životnom prostredí.

 

Článok 4

Povinnosti odosielateľa a príjemcu nebezpečných vecí

(1) Odosielateľ predstavuje organizáciu, ktorá odosiela nebezpečné veci buď vo svojom mene, alebo za tretiu stranu. Ak sa dopravná operácia vykonáva podľa prepravnej zmluvy, potom sa odosielateľom rozumie odosielateľ v zmysle prepravnej zmluvy.

(2) Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR a je povinný najmä:

– presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú zaradené a schválené na prepravu v zhode s ADR,

– poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme a v prípade potreby požadované prepravné a sprievodné doklady (poverenia, schválenia, oznámenia a osvedčenia atď.),

– používať len cisterny alebo cisternové vozidlá, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú vybavené predpísanými označeniami podľa ADR,

– splniť požiadavky na spôsob odoslania a obmedzenia na odoslanie,

– zabezpečiť, že ešte aj vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisternové vozidlá boli primerane označené a olepené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako keby boli plné.

(3) Príjemca znamená príjemcu podľa zmluvy o obstaraní prepravy. Ak príjemca vymenuje tretiu stranu v zhode s príslušnými ustanoveniami na uzavretie prepravnej zmluvy, potom sa musí táto osoba považovať za príjemcu v zmysle ADR. Ak k preprave prichádza bez prepravnej zmluvy, za príjemcu sa musí považovať organizácia preberajúca starosť o nebezpečné veci pri ich príchode.

(4) Príjemca nebezpečných vecí podľa dohody ADR je povinná neodkladať príjem vecí bez závažného dôvodu a po ich vyložení sa presvedčiť, že požiadavky ADR, ktoré sa jej týkajú, boli splnené.

(6) Odosielateľ, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.

(5) Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, plnení a čistení cisterien a iných prepravných zariadení a vykládke, sú povinní plniť povinnosti a dodržiavať opatrenia podľa dohody ADR a manipuláciou s nebezpečnými vecami poveriť len zamestnancov zaškolených bezpečnostným poradcom.

 

Článok 5

Povinnosti dopravcu pri preprave nebezpečných vecí

(1) Dopravca znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu vykonávajúcu dopravu so zmluvou alebo bez zmluvy o preprave.

(2) K  základným povinnostiam dopravcu podľa dohody ADR patrí:

– presvedčiť sa, že prepravované nebezpečné veci sú schválené na prepravu podľa ADR,

– presvedčiť sa, že predpísaná dopravná dokumentácia sa nachádza v dopravnej jednotke,

– vizuálne sa presvedčiť, že vozidlá a náklady nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny, či nechýba potrebné vybavenie atď.,

– overiť si, či vozidlá nie sú preťažené,

– presvedčiť sa, že boli na vozidlá pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,

– presvedčiť sa, že vybavenie predpísané v písomných pokynoch pre prípad nehody pre vodiča sa nachádza vo vozidle.

Podľa potreby sa toto musí vykonať na základe dopravných a sprievodných dokladov, a to vizuálnou prehliadkou vozidla a podľa potreby aj nákladu. Ak dopravca spozoruje porušenie požiadaviek ADR nesmie zásielku odoslať dovtedy, kým nebude príčina odstránená.

Ak sa počas prepravy spozoruje porušenie predpisov, ktoré by mohlo predstavovať ohrozenie bezpečnej prevádzky, zásielka sa musí čo najskôr zadržať s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť dopravy, bezpečné odstavenie zásielky a verejnej bezpečnosti. V ďalšej preprave sa môže pokračovať až potom, keď zásielka vyhovie príslušným predpisom. Zodpovedajúci príslušný orgán môže na zostávajúcom úseku trasy prepravy udeliť povolenie na ďalšiu prepravu. V prípade, že splnenie požadovaných požiadaviek ani udelenie povolenia na ďalšiu prepravu nie je možné, je príslušný orgán povinný poskytnúť dopravcovi potrebnú administratívnu pomoc. Rovnako sa to vzťahuje aj na prípad, keď dopravca informuje tento príslušný orgán, že mu povaha prepravovaných nebezpečných vecí nebola zo strany odosielateľa oznámená a že si želá na základe legislatívnych predpisov, pod ktoré prepravná zmluva patrí, nebezpečné veci vyložiť, zničiť alebo zneškodniť.

 

Článok 6

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku

(1) Dopravca ale aj odosielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006 o har-monizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

(2) Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

(3) Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.

(4) Pred plnením cisterny musí dopravca zabezpečiť, že cisterna, ako aj jej príslušenstvo je vo vyhovujúcom technickom stave a že neuplynula platnosť dátumu ďalšej skúšky cisterny.

(5) Plniaca organizácia pracujúca pod zodpovednosťou odosielateľa musí dodržať technologický postup plnenia a cisternu naplniť maximálne na najvyšší povolený stupeň plnenia a najvyššiu povolenú hmotnosť na jeden liter objemu.

(6) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

(7) Výhrady voči spôsobu nakládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

(8) Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením.

(9) Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

(10) Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

(11) Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

(12) Podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla. Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa dopustí porušenia opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(13) Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov cestný správny orgán za nadmernú resp. nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

(14) Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.

(15) Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté ináč; čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.

Bezpečný

poradca

Oddiel II

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí

vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

 

Článok 7

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

(1) Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave bude sa riadiť ustanoveniami § 610-629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

(2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

(3) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

(4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

(5) Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

(6) Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

(7) Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

(8) Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

(9) Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

(10) Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa §765 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok 8

Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky

(1) Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

(2) Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky e-mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

(3) Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

(4) Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:

– obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,

– informácie o zásielke,

– miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

– ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,

– dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).

(5) Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

(6) Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

(7) Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

(8) Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom:

– prijatím objednávky,

– ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,

– prevzatím zásielky k preprave.

(9) Objednávka je prijatá:

– ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

– okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,

– započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

(10) Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

(11) Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

(12) Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

(13) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

(14) Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

(15) Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

(16) Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

(17) Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

(18) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

(19) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.

(20) Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.

 

Článok 9

Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy

(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

– odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

– prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,

– okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.

(3) Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku (2) je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

(4) Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

(5) Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

(6) Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 50 000 EUR. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.

(7) Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

(8) Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

(9) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

(10) Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

(11) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

(12) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

 

Článok 10

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

(1) Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

(2) Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

(3) Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.

(4) O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.

(5) Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

(6) Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

(7) Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

(8) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.

(9) Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.

(10) Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

(11) Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

 

Článok 11

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

(1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do prepravného dokladu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

(2) Prepravný doklad sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

(3) Prepravný doklad musí obsahovať najmenej tieto údaje:

– názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

– oficiálny zápis podľa kap.5.4 dohody ADR,

– celkovú hmotnosť a objem zásielky,

– miesto nakládky a miesto vykládky,

– dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

– miesto pre výhrady dopravcu.

(4) Prepravný doklad vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je:

– prepravný doklad podľa ADR vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

– dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

(5) Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každého príjemcu samostatný prepravný doklad. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravného dokladu zjednodušené.

(6) Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravného dokladu.

(7) Dopravca má právo zapísať do prepravného dokladu výhrady dopravcu.

Oddiel III

Záverečné ustanovenia

 

Článok 12

Reklamačné konanie

(1) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

(2) Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

(3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

 

Článok 13

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

(1) Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na webových stránkach spoločnosti www.benolsteel.sk a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

(2) Tento prepravný poriadok je platný od 01.01.2013.

(3) Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(4) Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

 

Článok 14

Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

(1) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

(2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.